Istoric

Facultatea  de  Ştiinţa şi Tehnologia  Alimentelor funcţionează în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi pregăteşte specialişti în domeniul de licenţă:  Ingineria Produselor Alimentare.  Facultatea de  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr. 707 din 18 iulie 2012  (M. Of. 525/2012) funcţionează cu următoarele  specializări:

  • Tehnologia  Prelucrării Produselor Agricole,
  • Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare,
  • Ingineria Produselor Alimentare,

Aceste specializări dispun de  patru programe  de masterat:

  • Sisteme de Procesare şi Controlul Calităţii  Alimentelor,
  • Managementul Calităţii Alimentelor,
  • Siguranta Alimentara si Protectia Consumatorului,
  • Gastronomie, Nutritie si Dietetica Alimentara

La acestea, se mai adaugă oferta pentru studii doctorale în domeniile Agronomie, Biotehnologii, Medicină veterinară cu specializările:

  • Biotehnologii alimentare
  • Materii prime vegetale
  • Medicină veterinară

În cadrul acestor programe de studiu sunt cuprinşi  peste 800 studenţi.

Începuturile învăţământului universitar de industrie alimentară clujean coincid cu cerinţele reorganizării învăţământului superior românesc în noile condiţii social-istorice specifice perioadei post-comuniste.

Programele academice din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor s-au dezvoltat iniţial în cadrul Facultăţii de Agricultură.

Programul de studii Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (TPPA), a fost înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr.568/16.08.1995 şi Legea nr. 88/1993 şi a fost acreditat definitiv prin Hotărârea de Guvern nr. 410/2002. Fondatorii acestei specializări au fost Prof. univ. dr. Sorin Leon Muntean, rector al USAMV Cluj Napoca în perioada 1991-1998, Prof. univ. dr. Iustin Ghizdav, decanul Facultăţii de Agricultură în perioada 1991-1994. În perioada 1992 – 1997 programul de studii TPPA funcţionează în cadrul catedrei de Protecţia plantelor, geneticii şi ameliorarea plantelor – Şef catedră Prof. univ. dr. Mircea Savati, iar din 1997 se înfiinţează Catedra V – Tehnologia prelucrării produselor agricole, care va fi condusă până în anul 2004 de Prof. univ. dr. Cornel Laslo. Catedra V funcţionează la început cu un număr de 11 cadre didactice titulare şi 10 cadre asociate, adică un total de 21 posturi didactice.

Printre cadrele didactice asociate din acea perioadă menţionăm: Ing. Scuuller Horst (Tehnologia cărnii), Conf. dr. ing. Danciu Ioan (Morărit şi panificaţie), Prof. dr. ing. Costin Cornel (Tehnologia berii şi băuturilor spirtoase), Ing. Obresian Ion (Tehnologii extractive zahăr şi ulei), Ing. Pârvu Elena (Tehnologia laptelui), Ing. Muntean Ligia (Tehnologia laptelui), Arh. dr. Sanda Salontai (ambalaje şi desing), Ing. Lazanu Gheorghe (proiectare în industria alimentară).

Catedra V TPPA a funcţionat la început în spaţiile din clădirea ICAR (Institutul de cercetari agricole ale Romaniei), unde s-au amenajat trei laboratoare (Control alimente, Nutriţie şi Toxicologie), beneficiind de baza materială (sticlărie, reactivi şi aparatură) prin dezactivarea Laboratorului de Chimia solului. Pe parcursul anilor 1997-2000, toate spaţiile de la ICAR au fost preluate de specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, care au fost dotate şi amenajate pentru cerinţele unui învăţământ modern.

Dezvoltarea programelor de studii din domeniul ingineriei produselor alimentare a fost realizată cu sprijin din partea unor discipline de la Facultatea de Agricultură, precum Fiziologia plantelor, Agrotehnică, Agrochimie, Pedologie, Fitotehnie, Chimie.

Noile cerinţe ale societăţii referitoare la pregătirea de specialişti în siguranţă alimentară a determinat înfiinţarea în anul 2002 a unui nou program de studii, Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare (CEPA). Programul de studii a fost acreditat definitiv de către ARACIS în anul 2009. Strategia de dezvoltare a programului de studii Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare s-a înscris în strategiile de dezvoltare ale Facultăţii de Agricultură şi a Universităţii, existând totodată elemente de particularitate care au individualizat-o ca specializare. Misiunea specializării CEPA este de formare a unor specialişti pentru un domeniul interdisciplinar tehnologie-control-siguranţă alimentară, care să conducă activităţile de producţie şi control a calităţii în unităţile cu profil de industrie alimentară, firme de consultanţă, instituţii publice, etc.

Reorganizarea învăţământului de inginerie alimentară la nivel naţional şi armonizarea programelor de studii în toate universităţile de profil din ţară, a determinat înfiinţarea în anul 2010 a unui nou program de studii, Ingineria Produselor Alimentare.

Programul de studii Ingineria Produselor Alimentare are drept scop formarea de specialişti tehnologi în domeniul industriei alimentare care acoperă profesional toate tehnologiile din industria alimentară. Disciplinele din planurile de învăţământ asigură conţinuturile teoretice şi aplicaţiile practice care să asigure setul de competenţe necesare pentru calificarea de inginer în industria alimentară.

Procesele de reformă demarate prin procesul Bologna a prezentat serioase provocări pentru organizarea programelor de studii din domeniul ingineriei alimentare din USAMV Cluj Napoca. Prin Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 – se reglementează organizarea studiilor universitare pe trei cicluri: ciclul I – studii universitare de licenţă, ciclul II – studii universitare de masterat şi ciclul III – studii universitare de doctorat. Astfel, la nivelul catedrei V TPPA a avut loc o reformare a planurilor de învăţământ pe formula 4+1,5 (licenţă şi master). Acest lucru a fost posibil prin înfiinţarea în anul 2005 a primelor programe de Food Quality Management (lb.engleză) şi Produse Alimentare de Protecţie. Începând cu anul 2009, durata ciclului de master creşte la 2 ani şi 120 de credite şi se înfiinţează două noi programe: Sisteme de Procesare şi Controlul Calităţii Produselor Alimentare şi Siguranţă Alimentară şi Protecţia Consumatorului. La începutul anului universitar 2013- 2014 s-a iniţiat procedura de autorizare a unui nou program de master Gastronomie, nutriṭie și dietetică alimentară, master care funcţionează începând cu anul universitar 2014-2015.

În decursul acestei perioade, de la înfiinţare până în prezent, Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă din punct de vedere a infrastructurii didactice şi de cercetare, a resursei umane; rezultatele obţinute au condus la clasificarea programelor de studii din domeniul Ingineria Produselor Alimentare din USAMV Cluj Napoca în categoria A, în urma evaluării naţionale a universităţilor din România în anul 2011. Cele trei programe de studii Tehnologia prelucrării produselor agricole (TPPA), Controlul şi expertiza produselor agroalimentare (CEPA) şi Ingineria produselor alimentare (IPA) conţin curricule adaptate la cerinţele pieţei forţei de muncă şi racordate la principiile şi normele din domeniul industriei alimentare. Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor îşi desfăşoară activitatea în spaţiile puse la dispoziţie de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, cu destinaţie specifică specializării, precum şi în spaţii folosite în comun cu alte facultăţi din universitate (discipline fundamentale: matematică, chimie, informatică, statistică, sport, limbi străine).

Conţinutul planurilor de învăţământ şi al specificaţiilor de curs pentru specializările Tehnologia Prelucrării Produselor, Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, Ingineria Produselor Alimentare asigură în anii I-II predarea disciplinelor cu caracter fundamental în sistem trunchi comun, iar în anii III-IV se predau discipline de specialitate specifice fiecărei specializări. Disciplinele cuprinse în planurile de învăţământ sunt adaptate şi diversificate în conformitate cu profilul și misiunea specializării. Toate specializările Facultăţii nostre sunt acreditate de ARACIS.

În ceea ce priveşte organizarea studiilor universitare de doctorat, pregătirea specialiştilor cu competenţe de cercetare s-a realizat sub îndrumarea următoarele cadre didactice, conducători de doctorat: Prof. univ. dr. Carmen Socaciu (domeniul Biotehnologii), Prof. univ. dr. Cornel Laslo (domeniul Medicină Veterinară), Prof. univ. dr. Sevastiţa Muste (domeniul Agronomie), Prof. univ. dr. Maria Tofană (domeniul Biotehnologii.

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor dispune de o infrastructură dezvoltată în ultimii 20 de ani, într-un campus dezvoltat specific pentru acest profil, care are posibilităţi şi perspective de dezvoltare fără precedent, în cercetarea şi dezvoltarea tehnologică agroalimentară de nivel European. În present există un număr de 20 laboratoare didactice dotate cu aparatură modernă necesară formării viitorilor specialişti, 4 laboratoare de cercetare de profil, un laborator de prestări servicii LICSA (Laboratorul de Încercări pentru Calitatea şi Siguranţa Alimentelor), 6 staţii de producţie la scară pilot pentru Tehnologia prelucrării cărnii, Tehnologia laptelui şi a produselor lactate, Tehnologia morăritului şi panificaţiei, Tehnologii extractive – zahărului, Tehnologii fermentative (bere, vin şi băuturi distilate), Tehnologia conservelor.

Baza tehnico-materială a facultăţii este complexă şi integrează pregătirea în domeniul ştiinţelor fundamentale şi tehnologice ţinând cont de diversitatea specializărilor şi programelor de studii de la licenţă, masterat şi doctorat.

O componentă importantă a activităţilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor o reprezintă practica studenţilor. Practica reprezintă premizele creşterii gradului de inserţie pe piaţa muncii de profil a absolvenţilor de învăţământ superior prin îmbunătăţirea stagiilor de practică în contextul unui parteneriat consolidat între mediul academic şi piaţa muncii. Practica studenţilor se desfăşoară în staţiile pilot din campusul facultăţii, în unităţi de prelucrare a produselor agroalimentare, în direcţii şi agenţii naţionale (Protecţia consumatorului, DSVSA), în unităţi de alimentaţie publică.

Practica în afara universităţii urmăreşte promovarea şi consolidarea parteneriatului dintre Universitate şi mediul economic prin încheierea de acorduri de parteneriat cu unităţi specifice pregătirii studenţilor USAMV Cluj, în vederea derulării stagiilor de practică în cele mai bune condiţii.

Cercetarea din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, ocupă un loc prioritar în activităţile studenţilor şi cadrelor didactice. Domeniile prioritare de cercetare în care sunt implicate, cadre didactice, masteranzi, doctoranzi sunt cele specifice specializărilor noastre. Valorificarea activităţii de cercetare a studenţilor se realizează prin participarea la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice studenţeşti şi la Festivalul Alimentului, un eveniment iniţiat de FSTA în anul 2011 şi care în prezent a devenit un eveniment de interes regional, prin parteneriatele realizate cu instituţiile administrative şi firmele private interesate în promovarea produselor şi tehnologiilor alimentare inovatoare.

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor reprezintă facultatea prezentului şi a viitorului în domeniul industriei alimentare, competenţele absolvenţilor acestor specializări vor fi garanţia în asigurarea bunăstării şi sănătăţii societăţii viitoare.

Sari la conținut