Admitere

ADMITERE 2023 – NIVEL LICENȚĂ


________________________________________
Pentru anul universitar 2023–2024, la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor se organizează examen de admitere în domeniul Ingineriei Produselor Alimentare, la următoarele programe de studii de nivel licenţă (4 ani):
Tehnologia prelucrării produselor agricole (TPPA)
Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare (CEPA)
Ingineria Produselor Alimentare (IPA)
Tehnologia prelucrării produselor agricole (TPPA-ID)
*Repartizarea pe specializări se face la sfârșitul anului I de studii
Înscrierea la concursul de admitere se face:
• Onsite – în Amfiteatrul A2, Clădirea Rectoratului, etaj 1, USAMVCN, Calea Mănăștur 3-5 sau
• Online – pe site https://admitereonline.usamvcluj.ro/

OFERTA EDUCAȚIONALĂ________________________________________
Numărul de locuri aprobate pentru admiterea 2023-2024 la nivel licență – sesiunea iulie/septembrie se vor actualiza după atribuirea de către Ministerul Educației a locurilor bugetate.

 

CRITERII DE ADMITERE:

Criterii de selecţie

Media de admitere: Media de bacalaureat – 100%

Criterii de departajare

Notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine: a) Nota obţinută la limba română; b) Nota obţinută la matematică/istorie; c) Nota la proba din opțiunea elevului.

Condiții generale
(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.
(2) Ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar repartizarea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.
(3) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii.
(4) Candidaţii a căror limbă maternă coincide cu limba de predare a programului de studiu NU trebuie să facă dovadă de atestat de competență lingvistică.
(5) Admiterea se organizează pe domeniul de licență Ingineria Produselor Alimentare. La finele anului I, vor fi repartizați pe programe de studii (Ingineria Produselor Alimentare, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Controlul și experiza produselor alimentare), în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate obținute în anul l și în funcție de numărul de locuri alocate (buget/taxă) la admiterea din anul l.
(6) În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.
Rezultatele concursului
(1) La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine: a) Nota obţinută la limba română; b) Nota obţinută la matematică/istorie; c) Nota la proba din opțiunea elevului.
(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
(a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
(b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
(c) Lista candidaților în așteptare;
(d) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.
(3) Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii, se publică prin afişare pe site-ul admitere.usamvcluj.ro.
(4) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se trimit la adresa de email [email protected].
(5) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare – 30 RON şi semnează contractul de studii. Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii conform calendarului de admitere, pierd locul câştigat prin concurs.
(6) Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii.
(7) Taxă nu se restituie în cazul retragerii.
(8) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în urma glisării, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru înmatriculare.
(9) Locurile cu taxă vacantate ca urmare a nesemnării Contractului de Studii sau ca urmare a glisării pe locurile bugetate, pot fi ocupate prin glisare în ordinea descrescătoare a mediilor de către candidaţii din lista de aşteptare care au opţiunea taxă, în cadrul aceleiași sesiuni de admitere, în cadrul facultății.
(10) Universitatea va restitui, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

 DOSAR DE CONCURS
Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:
Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2023-2024
(1) Dosarul de concurs pe care candidaţii îl vor depune fizic la înscrierea onsite sau electronic – scanat la înscrierea online, va conţine următoarele documente depuse într-un dosar plic:
a) Carte de identitate sau paşaport;
b) Certificat de naştere;
c) Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează; Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentar avizul unei comisii medicale de specialitate (Medicina Muncii) pentru a verifica candidaţii cu boli cronice, dizabilităţi;
d) Două fotografii ¾ cm – dacă candidatul se înscrie online, acestea se depun odată cu semnarea contractului la confirmarea locului conform calendarului;
e) Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2020-2021 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media și notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi pe locurile finanțate de la buget, în urma concursului, au obligaţia de a depune la dosar la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original în momentul confirmării locului prin semnarea contractului de studii;
f) Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar);
g) Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original sau copie, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
h) Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (buget sau taxă);
i) Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;
j) Dovada achitării taxei de înscriere a sumei prevăzută pentru înscriere. Taxa de înscriere poate fi achitată onsite sau online în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV Cluj-Napoca.
În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE – se va completa – Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata, Facultatea, Programul de studii, Forma de învățământ – ZI/ ID)
k) Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
– Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii: 100 RON
Precizări:
(a) Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a romilor (semnată și ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie.
(b) Candidații la studiile universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I,II,III,) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau mențiune la olimpiade internaționale (la disciplinele corespunzătoare domeniului), beneficiază de dreptul de a se înscrie fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de la buget. Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale și internaţionale, aprobată de ME.
(c) Candidații vor depune onsite sau vor trimite online un singur dosar pentru un domeniu de studii. În fișa de înscriere candidatul va prezenta în ordine opțiunile proprii privind programele de studii dorite din cadrul domeniului și forma de finanțare. Se recomandă completarea atât a formei de finanțare buget, cât și a formei de finanțare taxă pentru a avea ulterior posibilitatea glisării de pe locuri cu taxă pe locuri cu buget dacă în etapele ulterioare de admitere se vacantează locuri la buget sau din lista de așteptare pe locuri cu taxă, iar apoi dacă există disponibilitate pe locuri la buget.

 TAXA DE ADMITERE (nivel licență)
LICENȚĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (IF)
Facultatea Știința şi Tehnologia Alimentelor Specializările Taxa școlarizare an studiu Taxe de admitere (lei)

Tranșa 1: 450 RON – la semnarea contractului
Tranșa 2: 1350 RON – 15.01.2022
Tranșa 3: 1350 RON – 15.03.2022
Tranșa 4: 1350 RON – 15.05.2022 Tehnologia prelucrării produselor agricole 4.500 100
Controlul şi expertiza produselor alimentare 4.500 100
Ingineria produselor alimentare 4.500 100
LICENȚĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID)
Tranșa 1: 300 RON – la semnarea contractului
Tranșa 2: 900 RON – 15.01.2022
Tranșa 3: 900 RON – 15.03.2022
Tranșa 4: 900 RON – 15.05.2022
Tehnologia prelucrării produselor agricole 3.000 100

Taxa de admitere sau taxa de școlarizare poate fi achitată onsite sau online în contul
IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV Cluj-Napoca.
În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE – se va completa – Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata, Facultatea, Programul de studii, Forma de învățământ – ZI/ ID)
REDUCERI
(1) Pentru studiile de licenţă și master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic în activitate sau pensionar, copiii orfani de cel puţin un părinte, personalul angajat în USAMV Cluj-Napoca, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, copiii proveniţi de la Centrele de plasament, copiii personalului didactic auxiliar, o singură dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani.
(2) Pentru personalul angajat, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul taxei de şcolarizare se reduce cu 50%.
(3) Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licenţa sau master care provin din mediu rural, copiii absolvenţilor USAMV din Cluj-Napoca, justificată cu diplomă de absolvire a USAMV Cluj-Napoca a părintelui, în copie și original, precum și cei orfani, vor beneficia de o reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani.
(4) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii vor achita 25% din taxa de școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară şi 10% din taxa de școlarizare la celelalte programe de studii, aceasta constituindu-se ca şi garanţie pentru înmatriculare. Taxa de şcolarizare se poate achita în maxim patru tranşe.
(5) În cazul în care la începutul anului universitar se achită integral taxa de şcolarizare, se aplică o reducere de 10% (nu se aplică la Facultatea de Medicină Veterinară în cazul studenților cu taxă de școlarizare în valută).
(6) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în urma glisării, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru înmatriculare.
(7) Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru scutirea de taxe, reducerea se aplică o singură dată numai la programele în limba română şi nu poate depăşi 50% din taxă.

 CONTACT
 Date de Contact – Secretarii Comisiilor de Admitere 2023
 USAMV – Șef lucr. dr. Adriana Morea – [email protected]
 Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor – Asist. dr. Georgiana Martiș – [email protected]