Prezentarea facultății

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor funcționează în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 707 din 18 iulie 2012.Ca parte componentă a USAMV Cluj Napoca, a cărei misiune este aceea de învățământ superior și de cercetare științifică, Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor și-a asumat încă de la înființare, această nobilă misiune. Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor asigură formarea academică a specialiștilor de înaltă calificare în domeniul Ingineriei produselor alimentare prin promovarea studiilor de licență, masterat, doctorat și postuniversitare bazate pe dezvoltarea cunoașterii, a cercetării și inovării.

Programe de studii universitare de licență:

  • Tehnologia prelucrării produselor agricole (TPPA);
  • Controlul şi expertiza produselor alimentare (CEPA);
  • Ingineria produselor alimentare (IPA);

Programele de studii universitare de licență ale FSTA reprezintă ciclul I de studii universitare și corespund unui număr de 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT şi se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Programe de studii universitare de master:

  • Managementul Calităţii Alimentelor (Food Quality Management) – program de studiu în limba engleză;
  • Sisteme de Procesare şi Controlul Calităţii Produselor Alimentare;
  • Siguranţa Alimentară şi Protecţia Consumatorului;
  • Gastronomie, Nutriţie și Dietetica alimentară – programe de studii în limbile română și engleză.

Programele de studii universitare de master organizate de FSTA reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi corespund unui număr de 120 credite de studii transferabile, şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Programe de studii universitare de doctorat în domeniile Agronomie şi Biotehnologii organizate în cadrul Școlii doctorale de Științe agricole inginerești, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Toate programele de studii din oferta educațională a Facultății de Știința şi Tehnologia Alimentelor sunt acreditate.

Facultatea îşi va îndeplini misiunea prin corelarea ofertei educaționale pe cicluri și programe de studii cu cerințele pieței muncii și cu dezvoltarea vieții sociale, formarea de specialiști cu pregătire superioară pentru activități economice şi sociale la nivelul ştiinţei şi culturii contemporane, actualizarea continuă a pregătirii specialiştilor prin programe de specializare universitară și postuniversitară, formarea de noi promoţii de cercetători ştiinţifici adaptaţi exigenţelor contemporane, formarea de specialiști care să contribuie la edificarea unităţii europene.

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor dispune un campus dezvoltat specific în ultimii 20 de ani pentru acest profil, care are posibilităţi şi perspective de dezvoltare fără precedent în cercetarea şi dezvoltarea tehnologică agroalimentară de nivel European. În present există un număr de 20 laboratoare didactice dotate cu aparatură modernă necesară formării viitorilor specialişti, 4 laboratoare de cercetare de profil, un laborator de prestări servicii LICSA (Laboratorul de Încercări pentru Calitatea şi Siguranţa Alimentelor), 6 staţii de producţie la scară pilot pentru Tehnologii alimentare. Baza tehnico-materială a facultăţii este complexă şi integrează pregătirea în domeniul ştiinţelor fundamentale şi tehnologice ţinând cont de diversitatea specializărilor şi programelor de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat. Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor dispune de un corp profesoral competent, format din cadre didactice titulare și asociate, recunoscut pe plan naţional şi internațional.

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor reprezintă facultatea prezentului şi a viitorului în domeniul industriei alimentare, competenţele absolvenţilor noștrii sunt garanţia în asigurarea bunăstării şi sănătăţii societăţii viitoare.

 

Prof.univ.dr. Elena MUDURA

Decan al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Sari la conținut