Strategia cercetării

Planul strategic al Cercetării – Dezvoltării- Inovării – USAMV Cluj-Napoca

2020-2024

Notă: Documentul de față cuprinde idei și fragmente din documente de interes public

I. Introducere

Strategia de cercetare a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca este elaborată pe baza planului managerial al Rectorului pentru perioada 2020-2024 și urmează îndeaproape dezideratele strategiei naționale pentru cercetare, dezvoltare și inovare având în vedere prevederile Strategiei Europene de Cercetare.

Cercetarea științifică este o condiție esențială a educației universitare, este o sursă importantă de fonduri necesare achiziționării de aparatură, asigură formarea, perfecționarea continuă și prestigiul cadrelor didactice, susține studiile doctorale, susține dezvoltarea mediului economic și social, regional și național și susține internaționalizarea educației universitare. Activitatea de cercetare finanțată este confirmată prin publicații științifice care demonstrează creativitatea și inovarea programelor de cercetare desfășurate.

Având în vedere că în evaluările și clasificările actuale, persoanele, de grup, ale programelor de studiu sau instituționale, producția științifică are o cotație importantă, orientarea spre îndeplinirea acestor cerințe devine obligatorie pentru toți membrii comunității. Sistemul de finanțare actual, la nivel de universitate, se face și în funcție de acest criteriu prioritar. Mai mult, vizibilitatea internațională cuantificată pe baza articolelor și citărilor în reviste cu factor de impact este un criteriu de eligibilitate la toate competițiile. Activitatea de cercetare științifică fructificată și demonstrată prin publicații științifice este o preocupare importantă a oricărei comunități academice.

Activitatea de cercetare științifică a USAMV Cluj-Napoca, acoperă cele trei componente ale activității de cercetare-dezvoltare-inovare:

(1) cercetarea fundamentală și aplicativă,

(2) dezvoltarea experimentală (produse, servicii, tehnologii inovative) și

(3) inovarea (transferul în mediul socio-economic a serviciilor, produselor, tehnologiilor inovative).

II. Scopuri strategice

În perioada 2020-2024 în USAMV Cluj-Napoca se definesc următoarele scopuri strategice  în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare:

 1. Clasarea USAMV Cluj-Napoca în categoria universităților românești cu potențial de excelență, vizibile și cu impact internațional. Astfel, se țintește ca USAMV Cluj-Napoca să fie prezentă în clasamentele internaționale prin prisma rezultatelor cercetărilor și a serviciilor suport pentru dezvoltarea mediului socio-economic.
 2. Valorificarea capitalului de competență și expertiză înalt specializată prin dezvoltarea de servicii destinate mediului socio-economic.
 3. Extinderea colaborărilor existente şi/sau iniţierea de noi colaborări cu reţele universitare şi de business, reprezentative pentru domeniile lor de activitate, la nivel internaţional, în vederea creşterii potenţialului competitiv al universităţii, pe o piaţă ştiinţifică aflată într-o continuă dinamică.
 4. Asigurarea contextului necesar pentru susținerea cadrelor didactice și a cercetătorilor USAMV Cluj-Napoca în vederea lansării rezultatelor științifice pe piața națională și internațională.

Obiective și strategii specifice

Obiectivul 1 (Publicare)

Creșterea calității și a numărului de lucrări științifice, a brevetelor de invenție, a participărilor la manifestări științifice în țară și străinătate. Creşterea calităţii şi vizibilității Conferinței internaționale a USAMV Cluj-Napoca  „Life Sciences for Sustainable Development”, şi a Simpozionului studenţesc.

Strategii specifice:

 • Orientarea pe rezultate demonstrabile la nivel internațional prin:
  • a) publicații științifice (articole/cărți) în reviste indexate Web of Science, Scopus;
  • b) participarea la conferințe de prestigiu indexate în bazele de date de referință,
  • c) brevete de invenție.
 • Redefinirea politicilor de publicare în buletinele USAMV Cluj-Napoca, în vederea indexării Scopus, Web of Science.
 • Asigurarea accesului online nelimitat la literatura de specialitate.
 • Menținerea obiectivului de 1,5  lucrări ISI/cadru didactic, cercetător/an până în anul 2024.
 • Continuarea susținerii financiare a cadrelor didactice/cercetători în vederea publicării de articole ISI încadrate în cuartila Q1 sau Q2 ( Wos).

Obiectivul 2 (Consolidare)

Identificarea și susținerea unor domenii strategice de cercetare care să asigure un avantaj pentru USAMV Cluj-Napoca în țară și străinătate și publicații cu impact științific mare. Se are în vedere consolidarea domeniilor de cercetare existente în cadrul USAMV Cluj-Napoca şi definirea unor domenii noi de cercetare în cadrul direcţiilor de specializare inteligentă promovate prin Strategia Europeană de Cercetare.

Strategii specifice:

 • Identificarea domeniilor de excelenţă ale personalului academic din cadrul USAMV Cluj-Napoca conform autoevaluării interne. Pe baza rezultatelor raportate în ultimii 5 ani se identifică: domeniile de cercetare de excelență, domeniile de cercetare performanțe și domeniile de cercetare aflate în proces de consolidare din cadrul USAMV Cluj-Napoca.
 • Colectarea de tematici de cercetare la nivel de laboratoare, centre, unități de cercetare, bazate pe expertiza specifică a colectivelor de cercetare.
 • Susţinerea domeniilor de excelenţă în cercetare din cadrul USAMV Cluj-Napoca, care trebuie să corespundă cu tendinţele de la nivel internaţional.
 • Definirea de noi domenii de cercetare în cadrul direcțiilor de specializare inteligentă.
 • Implicarea mai largă a studenţilor în cercurile ştiinţifice şi în cercetarea ştiinţifică contractuală şi serviciile de specialitate ale disciplinelor, în vederea lărgirii orizontului informaţional teoretic şi a însuşirii de tehnici de laborator folosite în diagnostic şi cercetare.
 • Recompensarea materială a studenţilor care se implică semnificativ în activităţile de servicii şi cercetare contractuale, legislaţia actuală în domeniu permiţând acest lucru.
 • Creșterea vizibilităţii publicaţiilor coordonate de universitate şi editarea de publicaţii noi în colaborare cu societăţi ştiintifice.

Obiectivul 3 (Resursa umană)

Atragerea personalului de cercetare valoros pe plan național și internațional cu precădere prin stabilirea de parteneriate cu specialiștii din diaspora, creșterea numărului și stabilizarea personalului de cercetare.

Strategii specifice:

 • Susținerea financiară a personalului didactic și de cercetare să urmeze stagii de specializare europeană;
 • Stimularea financiară a personalului care prestează servicii și consultanță prin alocarea de cote părți din încasări ca salarizare în cadrul proiectelor de cercetare internă sau ca suport pentru diferite activități independente (ex. mobilități, taxe de participare la manifestări științifice);
 • Evidențierea și recompensarea cadrelor didactice/cercetătorilor care publică cu succes și cresc punctajul la evaluările programelor de studiu și ale universității;
 • Participarea la manifestări științifice din țară și străinătate, cu lucrări originale sau în calitate de moderator, lector invitat sau membru al bordului științific;
 • Amplificarea cercetării în colaborare a echipelor aparținând diferitelor facultăți din universitate;
 • Instruirea personalului didactic și auxiliar în utilizarea aparaturii existente sau pe cale de a fi achiziționată;
 • Susținerea laboratoarelor și a centrelor de cercetare existente, înființarea de noi centre de cercetare și acreditarea lor ca centre acreditate, de excelență;
 • Stimularea angajării de cercetători pe perioadă determinată/nedeterminată, în baza resurselor atrase din granturi de cercetare;
 • Stabilirea acordurilor de parteneriat cu personalități care desfășoară activități de cercetare în străinătate și integrarea lor în colectivele de cercetare ale USAMV Cluj-Napoca;
 • Instituirea unui sistem de recrutare a unor candidați cu aptitudini specifice activității de cercetare dintre studenții USAMV Cluj-Napoca .

Obiectivul 4 (Servicii)

Identificarea activităților de cercetare cu potențial economic din USAMV Cluj-Napoca pentru a crea medii de cercetare care să ofere servicii de consultanță și cercetare către terți.

Strategii specifice:

 • Actualizarea serviciilor de cercetare și consultanță la nivel de laborator/centru/institut;
 • Inventarierea dotărilor institutelor, centrelor, laboratoarelor și unităților de cercetare;
 • Realizarea unei broșuri care să includă, pe domenii, lista cu serviciile oferite și distribuirea lor către mediul de afaceri;
 • Instalarea şi/sau funcţionalizarea unor laboratoare care pot presta servicii analitice pentru utilizatori multipli;
 • Intensificarea comunicării între universitate şi mediul economic care să faciliteze interacţiunea rapidă;
 • Amplificarea parteneriatelor CDI şi a transferului tehnologic cu mediul privat;
 • Valorificarea rezultatelor cercetării printr-o abordare antreprenorială (ex. brevete vandabile, accesarea programelor naționale de cercetare și a programelor de valorificarea a cercetării precum POC și alte finanțări europene). Constituirea infrastructurilor CTT-Biotech si CTT-Compac vine să susțină acest obiectiv.
 • Atragerea de burse private pentru cercetare.

III. Activitatea de inventică și inovarea la USAMV Cluj-Napoca

Invenția este o rezolvare sau realizare tehnică dintr-un domeniu al cunoașterii care prezintă noutate și progres față de stadiul cunoscut până atunci. Invenție și „inovație” sunt concepte care nu trebuie confundate. Invenția constă în crearea unei noi configurații, compoziții sau materii, dispozitiv sau proces. Invenția este prima apariție a unei noi idei (concept) pentru un nou produs sau proces, în timp ce inovația este prima comercializare a ideii noi.

Inovația este considerată, în general, motorul principal al creșterii economice în economia globală. Inovarea reprezintă „procesul global de creativitate tehnologică și comercială, transferul unei noi idei sau al unui nou concept până la stadiul final al unui nou produs, proces sau activitate de service acceptată de piață” (OECD).

Inovațiile din cadrul USAMV Cluj-Napoca, sunt clasificate astfel:

(1) inovații de produs  (ex. îmbunătățiri semnificative ale specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor) şi

(2) inovații de proces (de exemplu noi procedee de fabricație sau fluxuri tehnologice).

USAMV Cluj-Napoca prin direcțiile de cercetare abordate este direct interesată de promovarea invențiilor rezultate din activarea de cercetare-dezvoltare. Pentru identificarea invențiilor din cadrul USAMV Cluj-Napoca se va utiliza procedura stabilită de către Centrul de Transfer Tehnologic al universității. Promovarea invențiilor se va realiza pe pagina web destinată cercetării și continuând cu alte modalități de diseminare moderne sau clasice.

IV.  Servicii către comnunitate

USAMV Cluj-Napoca este preocupată atât de oferirea de servicii către beneficiari cu perspectivă pur antreprenorială, cât și de oferirea de servicii inovative către comunitate astfel încât invențiile să devină inovații.

Unitățile de cercetare (laboratoare, centre, institute) vor prezenta ofertele de analize/ consultanță, conform unei proceduri stabilite de către Consiliul Cercetării Dezvoltării Inovării.

Centrele  de Transfer Tehnologic din USAMV Cluj-Napoca (CTT-BIOTECH si CTT-COMPAC) vor prezenta brevetele cu potențial de inovație și vor susține implementarea eficientă a serviciilor inovative către comunitate.

V. Finanțarea cercetării în USAMV Cluj-Napoca

Sursele de finanțare a cercetării din cadrul USAMV Cluj-Napoca sunt următoarele:

 • Granturi de cercetare internaționale și naționale
 • Contracte de cercetare consultanţă
 • Prestări de servicii către comunitate
 • Resurse interne constituite la nivelul universității din regiile proiectelor de cercetare și finanțarea pe indicatori de calitate.

Conform deciziilor curente ale Consiliului de Administrație și Senatului USAMV Cluj-Napoca 20% din regia contractelor de cercetare este returnată directorilor/responsabililor de proiecte. Aceste reglementări sunt în continuare susținute de actuala strategie.

VI. Concluzii

Strategia prezentată desemnează liniile directoare ale activității de cercetare din USAMV Cluj-Napoca. Pentru îndeplinierea scopurilor strategice și a obiectivelor de cercetare se vor desfășura acțiuni concrete cu finalitate adecvată la nivelul fiecărei structuri de cercetare, avându-se în vedere planurile operaționale, resursele necesare și responsabilități.

PRORECTOR CERCETARE

Prof. dr. Vlad Muresan

Sari la conținut