Criterii de admitere

Criterii de selecţie

Media de admitere: Media de bacalaureat – 100%

Criterii de departajare

 Notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine: a) Nota obţinută la limba română; b) Nota obţinută la matematică/istorie; c) Nota la proba din opțiunea elevului.

Condiții generale

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

(2) Ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar repartizarea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

 (3) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii.

 (4) Candidaţii a căror limbă maternă coincide cu limba de predare a programului de studiu NU trebuie să facă dovadă de atestat de competență lingvistică.

(5) Admiterea se organizează pe domeniul de licență Ingineria Produselor Alimentare. La finele anului I, vor fi repartizați pe programe de studii (Ingineria Produselor Alimentare, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Controlul și experiza produselor alimentare), în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate obținute în anul l și în funcție de numărul de locuri alocate (buget/taxă) la admiterea din anul l.

 (6) În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Rezultatele concursului

 (1) La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine: a) Nota obţinută la limba română; b) Nota obţinută la matematică/istorie; c) Nota la proba din opțiunea elevului.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

(a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

(b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

(c) Lista candidaților în așteptare;

(d) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

(3) Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii, se publică prin afişare pe site-ul admitere.usamvcluj.ro.

(4) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se trimit la adresa de email [email protected].

(5)  Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare – 30 RON şi semnează contractul de studii. Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii conform calendarului de admitere, pierd locul câştigat prin concurs. 

(6) Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de studii.

 (7) Taxă nu se restituie în cazul retragerii.

(8) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în urma glisării, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru înmatriculare.

(9) Locurile cu taxă vacantate ca urmare a nesemnării Contractului de Studii sau ca urmare a glisării pe locurile bugetate, pot fi ocupate prin glisare în ordinea descrescătoare a mediilor de către candidaţii din lista de aşteptare care au opţiunea taxă, în cadrul aceleiași sesiuni de admitere, în cadrul facultății.

(10) Universitatea va restitui, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.