Cuvantul decanului

„Performanța școlii este școala performanței”

decan tofanaBun venit la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Învățământul superior românesc al ultimilor 25 de ani a determinat și marcat, într-o măsură hotărâtoare, începuturile și dezvoltarea specializărilor din domeniul Ingineriei Produselor Alimentare la USAMV Cluj-Napoca, astfel încât, peste un an vom sărbători un sfert de veac de existență a acestor specializări. În acești ani am cunoscut un progres continuu, atât prin numărul cât și prin calitatea specializărilor dezvoltate, toate fiind acreditate de ARACIS și regăsite în categoria A, din clasamentul specializărilor universitare, ceea ce situează Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor în topul facultăților de profil din România și din Europa.

Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană și restructurării învățământul superior, prin implementarea cerințelor Procesului Bologna, s-a demarat un proces continuu de evaluare a calității, ceea ce a condus și la noi, în universitate și în facultate, la realizarea simultană a două obiective majore:

 • competiția legată de asigurarea calității resursei umane, înalt specializate, precum și a infrastructurii destinate procesului formativ-educativ, atât pe componenta sa didactică cât și pe cea de cercetare;

 • asigurarea competitivității absolvenților -ingineri de industrie alimentară- conform dinamicii pieței forței de muncă la nivel național și, mai ales, global.

  Din evaluarea imperativelor naționale și europene privind inovarea de produse și promovarea produselor tradiționale, toate din perspectiva asigurării calității, siguranței și protecției consumatorului, și transpunându-le, într-o manieră holistică, în principalele obiective ale activităţii manageriale ale Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor, se conturează câteva direcții de acțiune fundamentale, specifice profilului specializărilor noastre de industrie alimentară și contextului regional, direcții care ne sunt - în același timp - „far și călăuză”:

 • Asimilarea conceptului, definitoriu pentru USAMV Cluj-Napoca, de „Tradiție și modernitate”, aspect care vizează continua preocupare de adaptare a noului la realitățile noastre tradiționale, privind cele două direcții: inovarea de produse și promovarea produselor noastre tradiționale;

 • Preocuparea continuă de inter-conectare a programelor noastre de studii, cu cele ale cercetării și practicii din celelalte patru facultăți ale USAMV, într-un concept integrativ, de „Unitate în diversitate”;

 • Obiectivarea și transpunerea în practică a parteneriatul profesor-student, astfel ca relația de transfer de cunoaștere de la specialist la disciplol să aibă la bază o schimbare de paradigmă: „Profesorul să se facă înțeles chiar dacă nu este ascultat iar studentul să se facă ascultat chiar dacă nu este înțeles”;

 • Consolidarea și reconsiderarea punților de legătură cu mediul economic, acceptând faptul că școala singură nu poate forma viitorul specialist ci, doar printr-o conlucrare permanentă cu acesta și implementarea unui nou concept: „Nu formarea prin învățare ci învățarea prin formare de competențe și abilități”;

 • Cercetarea în Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor nu mai este doar „antrenamentul celor aleși care vor mai mult”, ci a devenit pentru toți: cadre didactice, doctoranzi, masteranzi și studenți, mai degrabă „cale” decât țintă”. Acest fapt a impus reevaluarea noțiunii depregătire practică de producție” și trecerea sa la un alt palier, cel de „practică productivă inovativă”, atât în cadrul Lucrărilor de licență, de disertație sau a unor laborioase cercetări doctorale, multe din acestea brevetate și prezentate în cadrul Festivalului Alimentului, Simpozioanelor studențești sau a altor manifestări din țară și străinătate.

  În prezent, oferta noastră de studii cuprinde: trei specializări la nivel de licență (IPA, TPPA și CEPA), trei specializări la nivel de master în limba română (SPCCPA, SAPCO, GNDA) și două în limba engleza (FQM și GND) iar la nivel de doctorat trei domenii de specializare (Biotehnologii, Agronomie și Medicină Veterinară), toate acestea fiind posibile atât datorită unui corp profesoral performant, cu studii doctorale sau stagii de perfecționare în străinătate, cât și unei baze materiale și dotări de excepție, cuprinzând laboratoare didactice și de cercetare și Stații pilot pentru disciplinele tehnologice, activitatea practică de microproducție și inovare de produse.

  Auspiciile sub care ne desfășurăm activitatea sunt cele ale transparenței totale, încrederii și respectului valorilor umane reale, astfel încât, atmosfera pe care o veți întâlni este în spiritul armoniei, eticii și deontologiei universitare.

  La noi veți găsi o comunitate de studenți și profesori cu inima larg deschisă, urându-vă:

 •  

  BINE AȚI VENIT la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor!

   

  Prof.univ.dr.ing. Maria TOFANĂ

  Decan al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca