Competenţe dezvoltate

CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

Competenţe asigurate prin programul de studii: 

 • Capacitatea de a înţelege şi modela procesele de cercetare şi tehnologice specifice industriei alimentare.
 • Cunoaşterea problematicii specifice activităţilor de conservare, procesare şi control a produselor de origine vegetală.
 • Cunoaşterea problematicii specifice activităţilor de conservare, procesare şi control a produselor de origine animală.
 • Abilitatea de a utiliza tehnologiile informatice moderne în comunicarea şi modelarea diverselor activităţi desfăşurate în unităţile de producţie din industria alimentară.
 • Controlul, monitorizarea calităţii şi siguranţei produselor alimentare.
 • Conceperea, organizarea, implementarea şi conducerea proceselor tehnologice specifice industriei alimentare.
 • Managementul integrat al producţiei agro-alimentare.
 • Marketingul produselor şi serviciilor agro-alimentare.
 • Exploatarea sistemelor de monitorizare şi automatizare a proceselor din industria alimentară.
 • Expertizarea produselor alimentare.
 • Cercetare ştiinţifică şi învăţământ în domeniul ştiinţelor alimentare.
 • Efectuarea de expertize de specialitate şi consultanţă în domeniul alimentar.

TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE

Competenţe asigurate prin programul de studii:

 • Capacitatea de a înţelege şi modela procesele de cercetare şi tehnologice specifice industriei alimentare.
 • Cunoaşterea problematicii specifice activităţilor de conservare, procesare şi control a produselor de origine vegetală.
 • Cunoaşterea problematicii specifice activităţilor de conservare, procesare şi control a produselor de origine animală.
 • Abilitatea de a utiliza tehnologiile informatice moderne în comunicarea şi modelarea diverselor activităţi desfăşurate în unităţile de producţie din industria alimentară.
 • Conceperea, organizarea, implementarea şi conducerea proceselor tehnologice specifice industriei alimentare.
 • Managementul integrat al producţiei şi afacerilor în domeniul agro-alimentar.
 • Proiectarea, elaborarea şi implementarea tehnologiilor în domeniul producţiei alimentare.
 • Efectuarea de expertize, consiliere şi consultanţă în domeniul agro-alimentar.
 • Controlul, monitorizarea calităţii şi siguranţei produselor alimentare.
 • Marketingul produselor şi serviciilor agro-alimentare.
 • Exploatarea sistemelor de monitorizare şi automatizare a proceselor din industria alimentară.
 • Cercetare ştiinţifică şi învăţământ în domeniul ştiinţelor alimentare.

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Competenţe asigurate prin programul de studii: 

 • Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare.
 • Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatare a instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară.
 • Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit.
 • Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea şi managementul de proiecte.
 • Managementul producţiei, controlul calităţii produselor alimentare şi realizarea proceselor de marketing.
 • Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor şi deşeurilor din industria alimentară şi asigurarea protecţiei mediului.
 • Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simţ, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar.
 • Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării/ rezolvării de conflicte individuale/ de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului.
 • Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare-formare pentru achiziţionarea de baze de date bibliografice şi electronice atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii şi utilizării motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale educaţiei continue.

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ALIMENTELOR

Competenţe asigurate prin programul de studii: 

 • Implementarea procedurilor specifice sistemului HACCP pentru asigurarea calităţii în lanţul agro-alimentar (pentru certificare ISO 22000, ISO 17025).
 • Controlul calităţii produselor alimentare conform procedurilor şi standardelor UE şi româneşti.
 • Auditul intern şi extern în domeniul siguranţei alimentare.
 • Proiectarea (design) de produs sau proces specific industriei produselor alimentare.
 • Competenţe antreprenoriale şi de management al departamentelor de asigurarea calităţii din întreprinderile agroalimentare.

FOOD QUALITY MANAGEMENT

Learning outcomes of the programme of study: 

 • Implementation of specific procedures for HACCP system of food quality assurance in the agrifood chain (for certification ISO 22000 and ISO 17025)
 • Quality control of food products according to procedures and standards (EU and Romania).
 • Internal and external audit in food safety.
 • Project or process design, specific to food industry.
 • Antreprenorial and management competences for the Departments of Quality Assurance in the agrifood industry.

SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA CONSUMATORULUI 

Competenţe asigurate prin programul de studii: 

 • Implementarea ISO 9000 şi a procedurilor HACCP în vederea asigurării calităţii şi siguranţei alimentelor pe lanţul agroalimentar.
 • Implementarea certificării calităţii, conformităţii şi auditului în industria alimentară şi în laboratoarele de control în conformitate cu ISO 22000 şi ISO 17025.
 • Expertiza şi consultanţa în evaluarea trasabilităţii calităţii şi siguranţei pe lanţul agroalimentar.
 • Cercetare şi învaţământ în domeniul agroalimentar.
 • Competenţe în domeniul contaminanţilor alimentari şi a protecţiei consumatorului.
 • Competenţe antreprenoriale şi manageriale în vederea asigurării calităţii şi siguranţei alimentare.

SISTEME DE PROCESARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE 

Competenţe asigurate prin programul de studii: 

 • Dezvoltarea de tehnologii şi procese inovatoare pentru producţia alimentară.
 • Evaluarea calităţii proceselor tehnologice din industria alimentară.
 • Proiectarea produselor alimentare cu efect pozitiv asupra organismului (alimente funcţionale).
 • Implementarea sistemului trasabilităţii şi siguranţei produselor agroalimentare în cadrul lanţului alimentar total- cerinţă pentru certificarea alimentelor.
 • Cercetare ştiinţifică şi învăţământ în domeniul ştiinţelor alimentare.
 • Realizarea de expertize de specialitate şi acordarea de consultanţă în domeniul alimentar.
 • Asigurarea de input-uri şi servicii integrate pentru industria alimentară.

GASTRONOMIE, NUTRTIE SI DIETETICA ALIMENTARA

Competenţe asigurate prin programul de studii:

 • Evaluarea, prelucrarea și interpretarea datelor privind nutriția umană
 • Descrierea și analizarea tehnicilor și tehnologiilor gastronomice în vederea implementării în unitățile de alimentație publică
 • Optimizarea, elaborarea și implementarea proiectelor tehnologice, a soluțiilor nutriționale și dietetice în funcție de diferite grupuri țintă și pe baza utilizării cunoștințelor tehnice asociate domeniului
 • Acordarea de consultanță în proiectarea de produse alimentare (gastronomice) cu însușiri senzoriale, fizico-chimice și nutriționale adecvate menținerii stării de sănătate a organismului uman
 • Implementarea și monitorizarea politicilor privind calitatea și siguranța alimentară
 • Elaborarea și realizarea de programe de cercetare și de educație/formare profesională
 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională
 • Identificarea și interpretarea unor tehnici specifice comunicării interpersonale cu scopul valorificării competențelor dobândite
 • Analizarea procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare și analiza reflexivă a propriei
 • Activități profesionale cu scopul dezvoltării personale

GASTRONOMY, NUTRITION AND DIETETICS

Learning outcomes of the programme of study:

 • Assessment, processing and analysis of the human nutrition data
 • Description and analysis of techniques and technologies to implement in gourmet catering units
 • Optimization, development and implementation of the technological and dietary solutions according to different needs of the target groups based on know-how
 • Consultancy in designing food with sensorial, physicochemical and nutritional value to maintain wellbeing
 • Implementation and monitoring of quality and food safety policy
 • Development and implementation of research and education /training programs
 • Performance of complex professional tasks with autonomy and professional independence
 • Identification and analysis of interpersonal communication techniques with the aim of acquired skills
 • Analysis of the learning process, training needs analysis and own reflexive diagnosis of the professional activities with the aim of personal development (development of the personal career plan).